Algemene Voorwaarden Justiz Letselschade

 

1. Definities

 1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.
 2. Opdrachtnemer: Justiz Letselschade B.V., gevestigd Orteliuslaan 850, 3528 BB Utrecht (hoofdkantoor), of haar franchisenemer (zoals aangeduid in de opdrachtbevestiging) die voor eigen rekening en risico onder de naam Justiz Letselschade handelt, hierna aan te duiden als ‘Justiz Letselschade’ en gebruiker van deze algemene voorwaarden.
 3. Opdrachtgever: iedere natuurlijke of rechtspersoon met wie Justiz Letselschade een overeenkomst van dienstverlening sluit.
 4. Diensten: iedere overeenkomst tot verrichten van diensten in de zin van art. 7:400 BW, op het gebied van letselschade, het claimen van schade en het verlenen van rechtsbijstand.
 5. Letselschade: de schade die voortvloeit uit lichamelijk of geestelijk letsel, dan wel uit overlijden en het gevolg is van een gebeurtenis, waarvoor een derde aansprakelijk is.

2. Toepasselijkheid en totstandkoming

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten van Justiz Letselschade, met uitsluiting van de algemene voorwaarden van de Opdrachtgever, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen.
 2. Indien met de Opdrachtgever wordt overeengekomen van deze voorwaarden af te wijken, dient dit expliciet en schriftelijk in de overeenkomst te worden vastgelegd.
 3. De overeenkomst tussen Justiz Letselschade en Opdrachtgever komt tot stand door uitdrukkelijke aanvaarding door Justiz Letselschade. Met deze totstandkoming aanvaardt de Opdrachtgever deze Algemene Voorwaarden.
 4. Na aanvaarding mag de overeenkomst slechts met wederzijdse toestemming worden gewijzigd.
 5. Justiz Letselschade behoudt zich het recht voor om zonder opgaaf van redenen een opdracht niet te aanvaarden.
 6. Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden, dan dient de uitleg plaats te vinden ‘naar de geest’ van de bepalingen van deze algemene voorwaarden.

3. Offertes

 1. Offertes gelden uitsluitend gedurende de termijn die daarin is vermeld. Indien in de offerte geen termijn is opgenomen, is de geldigheidsduur tot en met 14 dagen na dagtekening van de offerte.
 2. Alle offertes van Justiz Letselschade zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte een termijn voor aanvaarding is gesteld.
 3. Justiz Letselschade kan niet aan zijn offertes worden gehouden, indien de Opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes een kennelijke vergissing of verschrijving bevatten.
 4. De in een offerte of aanbieding vermelde prijzen zijn exclusief BTW, tenzij anders is aangegeven.

4. Overeenkomst van opdracht

 1. Justiz Letselschade sluit met Opdrachtgever een overeenkomst van opdracht in de zin van art. 7:400 BW. Opdrachtgever verleent aan Justiz Letselschade de opdracht tot belangenbehartiging van Opdrachtgever ten aanzien van de door Opdrachtgever ten gevolge van een ongeval geleden en nog te lijden letselschade. Justiz Letselschade is door de opdrachtverlening gerechtigd om alle werkzaamheden en rechtshandelingen te verrichten met betrekking tot het verhalen van de door Opdrachtgever geleden en te lijden letselschade.
 2. Onder opdracht wordt in deze voorwaarden verstaan de werkzaamheden die Justiz Letselschade voor Opdrachtgever verricht ter vaststelling van aansprakelijkheid en schade en de buitengerechtelijke verkrijging van schadevergoeding voor Opdrachtgever zolang voor het verhalen van de schade een redelijke kans op succes aanwezig is.
 3. Justiz Letselschade zal al datgene doen wat noodzakelijk en redelijkerwijs van haar gevergd kan worden om de opdracht deugdelijk uit te voeren.
 4. In gevallen dat het na redelijke inspanning door Justiz Letselschade niet mogelijk blijkt om de aansprakelijkheid buiten rechte te vestigen en / of om buiten rechte de schade te verhalen, terwijl er volgens Justiz Letselschade wel een redelijke kans op succes aanwezig is voor het vestigen van de aansprakelijkheid en het verhalen van de schade, zal Justiz Letselschade de overdracht van het dossier van Opdrachtgever naar één van de met haar samenwerkende advocaten begeleiden. Op dat moment zullen daarover na afstemming met Opdrachtgever aanvullende afspraken worden gemaakt en zullen de nieuwe afspraken in verband met de dossieroverdracht en inschakeling van de betreffende advocaat schriftelijk worden vastgelegd.
 5. Met betrekking tot het inschakelen van (medische en andere) deskundigen en procedurele bijstand, zullen zo nodig, naar het oordeel van Justiz Letselschade, vooraf aanvullende afspraken met Opdrachtgever worden gemaakt. Opdrachtgever is niet aansprakelijk voor eventuele fouten van derden.
 6. Het staat Justiz Letselschade vrij om iedere opdracht te beëindigen of de uitvoering daarvan op te schorten, indien zij hiertoe in redelijkheid aanleiding ziet. Indien een Opdrachtgever de door hem aan Justiz Letselschade verstrekte opdracht geheel of gedeeltelijk annuleert, is Justiz Letselschade gerechtigd om (eventueel op basis van vooraf overeengekomen aanvullende afspraken met Opdrachtgever) alle kosten en gederfde omzet in rekening te brengen.
 7. Alle werkzaamheden ter belangenbehartiging van de Opdrachtgever worden namens en voor rekening van Opdrachtgever uitgevoerd, tenzij in de overeenkomst uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

5. Uitvoering werkzaamheden

 1. Justiz Letselschade zal nimmer instaan voor het bereiken van enig resultaat. Op haar rust een inspanningsverbintenis, zodat zij niet aansprakelijk kan zijn voor het niet behalen van een resultaat of door Opdrachtgever verwacht resultaat.
 2. Tijdens de uitvoering van haar werkzaamheden doet Justiz Letselschade datgene wat redelijkerwijs nodig is om de belangen van de Opdrachtgever zo goed mogelijk te behartigen. Dit kan betekenen dat Justiz Letselschade rechtsmaatregelen moet nemen ter uitvoering van een gerechtelijke procedure. Deze rechtshandelingen komen voor rekening van Opdrachtgever.
 3. Justiz Letselschade kan in geen geval instaan voor het bereiken van een eventueel resultaat. Indien het gewenste resultaat omtrent de omvang van de uit te keren (letsel)schade niet wordt behaald, is Justiz Letselschade dan ook niet aansprakelijk.
 4. Indien en zolang de Opdrachtgever niet de nodige en volledige inlichtingen omtrent de dienstverlening heeft verschaft, kan Justiz Letselschade niet aanvangen met de uitvoering van de overeenkomst en treedt er geen verzuim in.
 5. Justiz Letselschade mag tijdens de behoorlijke uitvoering van de overeenkomst gebruik maken van derden met inachtneming van de nodige zorgvuldigheid.
 6. Indien Justiz Letselschade het nodig acht zich in de uitvoering van de overeenkomst te laten bijstaan door externe deskundigen, is Justiz Letselschade vrij deze in te schakelen. De kosten voor het inschakelen van externe deskundigen komen voor rekening van Opdrachtgever, tenzij anders overeengekomen.

6. Wijzigingen

 1. De overeenkomst kan slechts worden gewijzigd in geval van wederzijdse toestemming.
 2. Justiz Letselschade kan deze Algemene Voorwaarden op ieder moment wijzigen of aanvullen, mits zij Opdrachtgever hierover tijdig informeert. Opdrachtgever kan vervolgens besluiten de overeenkomst tegen de datum van het ingaan van de wijziging te ontbinden.

7. Duur en opzegging

 1. De overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de inhoud, aard of strekking van de verleende opdracht voortvloeit dat deze voor een bepaalde tijd is aangegaan.
 2. De overeenkomst eindigt door volbrenging van de werkzaamheden.
 3. Indien Opdrachtgever niet de nodige en volledige inlichtingen omtrent de dienstverlening verschaft, is Justiz Letselschade gerechtigd de overeenkomst te beëindigen tegen een opzegtermijn van 14 dagen. De termijn loopt vanaf de datum van de schriftelijke mededeling waarin de beëindiging is medegedeeld aan Opdrachtgever.
 4. Indien Opdrachtgever onjuiste en/of onbetrouwbare informatie verschaft, is Justiz Letselschade eveneens gerechtigd de overeenkomst te beëindigen.
 5. Indien Opdrachtgever in gebreke blijft met de betaling van de facturen, kan Justiz Letselschade de overeenkomst met onmiddellijke ingang beëindigen, met inachtneming van een termijn van 14 dagen na schriftelijke aanmaning.

8. Aansprakelijkheid

 1. Justiz Letselschade staat ervoor in dat zij bij de uitvoering van de overeenkomst de zorg van een goed belangenbehartiger in acht neemt en al datgene zal doen wat noodzakelijkerwijs en redelijkerwijs van haar verlangd kan worden. Elke aansprakelijkheid van Justiz Letselschade is uitgesloten, indien dit het gevolg is van de door de Opdrachtgever verstrekte onjuiste of onvolledige informatie of schade die voortvloeit uit ontoereikende medewerking door Opdrachtgever.
 2. Justiz Letselschade is uitsluitend aansprakelijk voor schade uit een toerekenbare tekortkoming indien deze tekortkoming te wijten is aan opzet of nalaten van Justiz Letselschade of wanneer er zuivere vermogensschade ontstaat door het verwijtbaar laten verlopen van een termijn.
 3. Justiz Letselschade verklaart een aansprakelijkheidsverzekering te hebben afgesloten tegen een verzekerd bedrag en onder condities, die in de letselschadebranche, niet ongebruikelijk zijn.
 4. De aansprakelijkheid van Justiz Letselschade is beperkt tot het bedrag dat door de beroepsaansprakelijkheidsverzekering wordt uitgekeerd.
 5. Indien er geen uitkering krachtens een beroepsaansprakelijkheidsverzekering plaatsvindt, is de schade beperkt tot het bedrag waarvoor Justiz Letselschade de overeenkomst heeft gefactureerd met een maximum van ten hoogste € 25.000,00.
 6. Justiz Letselschade is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade of gevolgschade.
 7. Justiz Letselschade heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden of ingeschakelde deskundigen, maar is niet aansprakelijk voor eventuele schade, van welke aard dan ook, die door derden is ontstaan.
 8. Justiz Letselschade is nimmer aansprakelijk voor schade ontstaan uit overmacht, waaronder in ieder geval wordt verstaan storingen of uitvallen van internet, andere telecommunicatiefaciliteiten of stroom of andere tekortkomingen aan besturingsprogramma’s en andere software, weersomstandigheden waaronder overstromingen en bliksemschade, overheidsmaatregelen, oorlog of andere situaties die buiten de macht van partijen ligt.
 9. Aansprakelijkheid van Justiz Letselschade vervalt, indien Opdrachtgever niet binnen een termijn van een jaar schriftelijk en gemotiveerd mededeling heeft gedaan van de schade. De termijn begint te lopen op de dag, nadat Opdrachtgever bekend was of redelijkerwijs bekend had kunnen zijn met het voordoen van de schadeveroorzakende gebeurtenis.
 10. Opdrachtgever vrijwaart Justiz Letselschade tegen aanspraken van derden, welke voortvloeien uit de door Justiz Letselschade verrichtte werkzaamheden, behoudens voor het geval er sprake is van opzet of grove schuld aan de kant van Justiz Letselschade.

9. Prijzen, kosten en cessie

 1. De door Justiz Letselschade opgegeven prijzen luiden in Euro’s en zijn exclusief BTW, tenzij anders is aangegeven.
 2. De prijzen zijn gebaseerd en berekend op basis van een voorafgaand afgesproken honorarium, vermeerderd met eventuele verschotten, reiskosten en kantoorkosten. Met verschotten worden de kosten van derden bedoeld, die in verband met de vaststelling van de schade en aansprakelijkheid (artikel 6:96 Burgerlijk Wetboek) door Justiz Letselschade dienen te worden ingeschakeld.
 3. Het honorarium wordt berekend, hetzij op basis van de gewerkte, gespecificeerde uren en een uurtarief, hetzij op basis van een overeen te komen totaaltarief. Het uurtarief van Justiz Letselschade bedraagt € 255,00 per uur (prijspeil  2024, inclusief kantoorkosten).
 4. Justiz Letselschade is gerechtigd om het gehanteerde tarief gedurende de behandeling van de letselschade zaak steeds met ingang van het nieuwe kalenderjaar te indexeren aan de hand van het consumentenprijsindexcijfer van het CBS van het voorgaande kalenderjaar.
 5. De kosten van juridische bijstand worden gedeclareerd via facturen op naam van de Opdrachtgever en worden door Justiz Letselschade verhaald op de (verzekeraar van de) aansprakelijke partij. Dit is mogelijk, aangezien deze kosten deel uitmaken van de (letsel)schade, zoals genoemd in 6:96 van het Burgerlijk Wetboek. Justiz Letselschade kan deze kosten voor juridische bijstand als afzonderlijke schadepost bij de wederpartij vorderen, naast de persoonlijke (letsel)schade. De verhaalde kosten voor juridische bijstand komen toe aan Justiz Letselschade in het kader van de door haar voor Opdrachtgever verrichte werkzaamheden.
 6. Opdrachtgever stemt ermee in dat de juridische bijstandskosten van Justiz Letselschade bij de (verzekeraar van de) aansprakelijke partij in rekening worden gebracht en draagt bij het aangaan van de overeenkomst zijn aanspraak op de vergoeding van deze kosten over aan Justiz Letselschade, die zulks aanvaardt (cessie).
 7. Opdrachtgever is te allen tijde gerechtigd om inzage te verkrijgen in de door Justiz Letselschade opgestelde facturen die zij namens Opdrachtgever zendt aan de (verzekeraar van de) aansprakelijke partij.
 8. Justiz Letselschade is gemachtigd en gerechtigd om gelden die door de (verzekeraar van de) aansprakelijke partij als schadevergoedingen ten behoeve van Opdrachtgever worden voldaan op haar eigen bankrekening of derdenrekening te ontvangen.
 9. Justiz Letselschade is eveneens gemachtigd en bevoegd om bij doorbetaling van de door haar van (de verzekeraar van) de aansprakelijke partij ontvangen gelden ten behoeve van de schadevergoeding van Opdrachtgever datgene wat haar toekomt aan juridische bijstandskosten in te houden middels verrekening.

10. Betaling

 1. Betaling dient te gebeuren binnen 14 dagen na het ontvangen van de factuur op de door Justiz Letselschade aangegeven betalingswijze.
 2. Justiz Letselschade is gemachtigd om betalingen ten behoeve van Opdrachtgever voor deze te ontvangen, alsmede betalingen te (laten) ontvangen op het rekeningnummer ten name van de Stichting Beheer Gelden Justiz Letselschade. De Stichting is gemachtigd om ontvangen gelden aan Justiz Letselschade B.V. of haar franchisenemer(s) door te betalen, teneinde te worden verrekend met het honorarium en de kosten.
 3. Overschrijding van de betalingstermijn leidt direct tot verzuim van de Opdrachtgever, zonder dat hiervoor een ingebrekestelling is vereist.
 4. In geval van verzuim is Justiz Letselschade gerechtigd een rente in rekening te brengen van 1% per maand. Delen van de maand gelden daarbij als gehele maand.
 5. Justiz Letselschade is gerechtigd bij overschrijding van de betalingstermijn de vordering direct uit handen te geven aan een Incassobureau. Daaruit voortvloeiende buitengerechtelijke incassokosten en gerechtelijke kosten komen voor rekening van de Opdrachtgever. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen minimaal 15% van de openstaande vordering, met een minimum van € 250,00.
 6. Eventuele bezwaren en reclamaties ten aanzien van de facturen van Justiz Letselschade schorten de betalingsverplichting van Opdrachtgever niet op.
 7. Kosten die op grond van artikel 6:96 Burgerlijk Wetboek verhaalbaar zijn op de (verzekeraar van de) aansprakelijke partij, worden door Justiz Letselschade verhaald en verrekend met Opdrachtgever.

11. Ontbinding

 1. Justiz Letselschade en Opdrachtgever zijn beiden gerechtigd de overeenkomst tussentijds te ontbinden. In dat geval zijn de artikelen 7:408 tot 7:411 Burgerlijk Wetboek van toepassing. Opdrachtgever is in geval van ontbinding de nog niet verhaalde kosten van juridische bijstand aan Justiz Letselschade verschuldigd.
 2. Na ontbinding vervallen alle verplichtingen die voortvloeien uit de overeenkomst.
 3. In geval van liquidatie, faillissement aanvraag, surseance van betaling alsmede in beslaglegging kan Justiz Letselschade de overeenkomst direct ontbinden.
 4. Alle vorderingen die Justiz Letselschade op de Opdrachtgever heeft, worden met de directe ontbinding terstond opeisbaar. Eventuele openstaande betalingen en aanspraken worden na ontbinding direct verrekend.
 5. Indien verrekening niet kan plaatsvinden, heeft Justiz Letschade het recht om het dossier onder zich te houden, zolang Opdrachtgever met betaling in verzuim is (retentierecht).

12. Reclamaties

 1. Reclamaties met betrekking tot werkzaamheden door Justiz Letselschade moeten binnen 14 dagen schriftelijk en gemotiveerd aan Justiz Letselschade kenbaar worden gemaakt. Na het verstrijken van de termijn worden reclamaties niet in behandeling genomen.
 2. Eventuele reclamaties met betrekking tot de hoogte van de facturen moeten eveneens binnen 14 dagen na ontvangst van de factuur aan Justiz Letselschade kenbaar worden gemaakt.
 3. Indien na een controle door Justiz Letselschade sprake is van een gebrek in de verleende dienst, wordt dit zo spoedig mogelijk en met de nodige zorgvuldigheid hersteld, ofwel gecrediteerd.
 4. Reclameren geeft de Opdrachtgever geen recht tot opschorting van betaling en/of ontbinding van de overeenkomst.

13. Interne klachtenregeling en externe klachtenprocedure NIVRE

 1. Als Opdrachtgever klachten heeft over de wijze waarop zijn letselschade wordt behandeld, kan hij hierover een interne klacht indienen bij de directie.
 2. In verband met de afhandeling van klachten hanteert Justiz Letselschade een interne klachtenregeling.
 3. Een klacht is elke redelijkerwijs als zodanig aan te merken uitlating van ongenoegen over de dienstverlening door een medewerker van Justiz Letselschade die door of namens een cliënt aan de directie van Justiz Letselschade kenbaar wordt gemaakt.
 4. Klachten dienen schriftelijk te worden ingediend. De ontvangst van de klacht wordt binnen 3 dagen schriftelijk bevestigd en wordt vervolgens door de directie in behandeling genomen. Het streven is om de klacht binnen 14 dagen af te handelen. Als dat niet mogelijk is wordt aangegeven binnen welke termijn de klacht wel afgehandeld kan worden.
 5. Klachten worden schriftelijk geadministreerd. Kopieën van de klacht en de afhandeling daarvan worden gedurende 5 jaar lang bewaard. Deze kopieën zijn op ieder moment (indien nodig geanonimiseerd) ter inzage beschikbaar voor bijvoorbeeld de auditeurs van het Nationaal Keurmerk Letselschade of het NIVRE en kunnen worden gebruikt om de kwaliteit van onze dienstverlening te verbeteren.
 6. Als de klacht van Opdrachtgever na het doorlopen van de interne klachtenregeling niet tot tevredenheid is afgehandeld of niet tot een acceptabele oplossing heeft geleid, kan Opdrachtgever gebruik maken van de externe klachtenprocedure van het NIVRE. Het klachtenloket van het NIVRE is bereikbaar via: https://www.degeschillencommissie.nl/klachtenloket-nivre/.

14. Informatie en geheimhouding

 1. Indien en zolang de letselschadeopdracht bij Justiz Letselschade in behandeling is, is Opdrachtgever verplicht om alle in verband met de behandeling van de zaak gewenste medewerking te verlenen, de juiste inlichtingen te verstrekken en alle relevante stukken ter beschikking te stellen.
 2. Justiz Letselschade is gehouden tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van de overeenkomst van Opdrachtgever verkrijgt. Justiz Letselschade neemt hierbij de Wet Bescherming Persoonsgegevens (Wbp) en de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in acht.
 3. De privacyverklaring van Justiz Letselschade is te raadplegen via: justiz.nl/privacy/.
 4. Justiz Letselschade kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor de waarborging van de gegevensbescherming / privacy van de door de Opdrachtgever via social media communicatie platforms (waaronder bijvoorbeeld WhatsApp of Facebook) aan Justiz Letselschade verstrekte persoonsgegevens en vertrouwelijke informatie over Opdrachtgever. Uiteraard wordt alle aan Justiz Letselschade verstrekte informatie wel onder haar verantwoordelijkheid verwerkt in het (digitale) dossier van Opdrachtgever. Wanneer Opdrachtgever social media communicatie platforms gebruikt om informatie aan Justiz Letselschade te verstrekken, stemt Opdrachtgever ermee in dat Justiz Letselschade ook gebruik maakt van dit soort communicatiemiddelen richting Opdrachtgever. Opdrachtgever blijft in dat geval zelf verantwoordelijk voor de beveiliging en bescherming van diens persoonsgegevens via het gebruikte social media communicatie platform. Justiz Letselschade zal het gebruik van social media communicatie platforms zoveel mogelijk beperken tot communicatiemiddel over praktische en procedurele mededelingen over de zaakbehandeling. De social media communicatie platforms zullen door Justiz Letselschade in beginsel (tenzij met uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Opdrachtgever) niet gebruikt worden voor het delen van vertrouwelijke gegevens met of over Opdrachtgever.
 5. Justiz Letselschade is gemachtigd en gerechtigd om alle informatie en gegevens die naar haar oordeel van belang zijn voor een juiste beoordeling van de (letsel)schade (daaronder ook begrepen medische gegevens) door te zenden aan de betreffende wederpartij of diens verzekeraar, dan wel diens vertegenwoordiger, alsmede de eventueel bij de (letsel)schaderegeling noodzakelijk betrokken partijen. Verzending van voornoemde informatie en gegevens door Justiz Letselschade aan (verzekeraar van) de aansprakelijke partij of andere noodzakelijk betrokkenen bij de (letsel)schaderegeling geschiedt voor risico van Opdrachtgever.
 6. Medische gegevens worden bewaard en opgeslagen in overeenstemming met de geldende wetgeving in de branche.
 7. Justiz Letselschade houdt Opdrachtgever op de hoogte van de stand van zaken gedurende de behandeling van de letselschadezaak en adviseert over de voortgang in het (schade)proces.
 8. Voor zover het vertrouwelijke karakter van de informatie dat vergt, dient de geheimhouding ook na beëindiging van de overeenkomst te blijven bestaan.
 9. Dossiers zullen gedurende een periode van vijf jaren ex artikel 7:412 BW door Justiz Letselschade worden bewaard. Na het verstrijken van de termijn draagt Justiz Letselschade, zonder nadere aankondiging en zonder dat hiervoor expliciete toestemming van Opdrachtgever nodig is, zorg voor de vernietiging van het dossier, behoudens de gegevens van administratieve aard. Op tijdig verzoek kan het dossier voor het einde van de genoemde bewaartermijn ook worden geretourneerd aan Opdrachtgever. Administratieve dossiergegevens worden gedurende zeven jaar bewaard en daarna zonder verdere aankondiging vernietigd.

15. Intellectuele eigendom

 1. Informaties die door Justiz Letselschade aan Opdrachtgever worden verstrekt, mogen noch geheel, noch gedeeltelijk door Opdrachtgever worden overgenomen, of op welke wijze dan ook worden geopenbaard of vermenigvuldigd, tenzij nadrukkelijk anders schriftelijk is overeengekomen, dan wel uit de met Opdrachtgever gesloten overeenkomst anderszins volgt.
 2. Justiz Letselschade is gerechtigd tot uitoefening van alle intellectuele eigendomsrechten, ook nadat de opdracht is ingetrokken, beëindigd of volbracht.

16. Geschillenbeslechting

 1. Op alle overeenkomsten tussen Justiz Letselschade en Opdrachtgever is het Nederlandse recht van toepassing.
 2. Alleen de Nederlandse rechter is bevoegd van enig geschil tussen partijen kennis te nemen.
 3. Deze rechterlijke geschillenbeslechting vindt pas plaats nadat beide partijen zich tot het uiterste hebben ingespannen om onderling het geschil te beslechten.

17. Klanttevredenheidsonderzoek

 1. Justiz Letselschade wil de kwaliteit van haar dienstverlening graag blijven verbeteren. Daarom zal bij beëindiging van de opdracht / afsluiting van de letselschadezaak – al dan niet door een externe partij – een klanttevredenheidsonderzoek worden verricht.
 2. Opdrachtgever gaat ermee akkoord dat hij bij het beëindigen van de opdracht / afsluiten van de letselschadezaak wordt benaderd door een medewerker van Justiz Letselschade of een door Justiz Letselschade ingeschakelde externe partij in verband met een klanttevredenheidsonderzoek. Justiz Letselschade zal de naam- en contactgegevens van Opdrachtgever alleen in dit kader eenmalig met een externe partij mogen delen. Daarbij zal met deze partij worden bedongen dat deze gegevens na het uitvoeren van het klanttevredenheidsonderzoek worden vernietigd.
 3. De medewerking van Opdrachtgever aan het klanttevredenheidsonderzoek is niet verplicht. Opdrachtgever kan te allen tijde aangeven dat hij hieraan geen medewerking wenst te verlenen. Dit dient Opdrachtgever voor de beëindiging van de opdracht / afsluiting van de letselschadezaak aan Justiz Letselschade kenbaar te maken.
 4. De door Opdrachtgever in het kader van het klanttevredenheidsonderzoek verstrekte informatie wordt steeds geanonimiseerd verwerkt, tenzij Opdrachtgever voorafgaand aan of bij het klanttevredenheidsonderzoek aangeeft dat de verstrekte informatie niet op geanonimiseerde wijze aan de medewerkers van Justiz Letselschade kenbaar mag worden gemaakt.
 5. De door Opdrachtgever in het kader van het klanttevredenheidsonderzoek verstrekte informatie kan door Justiz Letselschade geanonimiseerd worden gepubliceerd in blogs of op de website van Justiz Letselschade of in de sociale media, zoals bijvoorbeeld via Facebook, tenzij Opdrachtgever voorafgaand aan of bij het klanttevredenheidsonderzoek aangeeft dat niet op prijs te stellen.

18. Kwaliteitstoetsing dienstverlening t.b.v. Register Letselschade c.q. Nationaal Keurmerk Letselschade

 1. Justiz Letselschade is ingeschreven in het Register Letselschade van De Letselschade Raad c.q. toegelaten tot het Nationaal Keurmerk Letselschade. Zij conformeert zich daarmee aan het Reglement voor Belangenbehartigers van het Register Letselschade (zie: https://deletselschaderaad.nl/nkl/wp-content/uploads/sites/5/2022/02/DLR-Reglement-Belangenbehartigers.pdf).
 2. Het Register Letselschade c.q. Nationaal Keurmerk Letselschade draagt zorg voor een onafhankelijke toetsing van de kwaliteit van de aangesloten letselschade kantoren in Nederland. Dit gebeurt onder andere door middel van jaarlijkse ‘self assessments’ en periodieke dossieraudits door een door haar aan te wijzen externe auditor. In het kader van deze kwaliteitstoetsing is het noodzakelijk dat Justiz Letselschade door haar behandelde letselschade dossiers – met uitzondering van de zich daarin bevindende medische informatie – indien nodig ter inzage kan voorleggen aan de externe auditor.
 3. De externe auditor is hierbij gebonden aan strikte geheimhouding van alle dossiergegevens van Opdrachtgever waarvan hij in het kader van de kwaliteitstoetsing kennisneemt. De dossiergegevens waarvan de auditeur kennisneemt, zullen door hem niet op een naar de persoon te herleiden wijze in kwaliteitsrapportages mogen worden opgenomen.
 4. Opdrachtgever geeft door middel van het aangaan van een overeenkomst van Opdracht toestemming aan Justiz Letselschade om zijn dossier – indien deze ‘ad random’ wordt geselecteerd voor de hier beschreven kwaliteitstoetsing – ter inzage voor te leggen aan de externe auditor van het Register Letselschade c.q. Nationaal Keurmerk Letselschade.
 5. De medewerking door Opdrachtgever aan de in dit artikel beschreven kwaliteitstoetsing is uiteraard niet verplicht. Opdrachtgever kan te allen tijde aangeven dat hij hieraan geen medewerking wenst te verlenen. Dit dient Opdrachtgever in dat geval uitdrukkelijk schriftelijk aan Justiz Letselschade kenbaar te maken.

Jouw letselschade direct melden?

Binnen 1 werkdag, maar meestal al binnen enkele werkuren, spreek jij een advocaat of jurist uit jouw regio.

  Type letsel

  Vestiging

  Letselschade opgelopen?

  Wij helpen jou graag gratis, want jouw letsel is onze zorg!