Home » Letselschade » Oorzaken letselschade » Gebrekkige opstal » Letselschade door slecht wegdek

Letsel door slecht wegdek?

Wij helpen je graag gratis, want jouw letsel is onze zorg!

Heb je letselschade opgelopen door een slecht wegdek?

Als je een eenzijdig ongeval oploopt door een slecht onderhouden weg (en als je geen SVI-verzekering hebt afgesloten), dan kun je in sommige gevallen de wegbeheerder aansprakelijk stellen voor dit ongeval. Zorg er in dat geval voor dat je foto’s maakt van het wegdek en dat je getuigenverklaringen verzamelt. Soms stelt de politie een onderzoek in en wordt hiervan een proces-verbaal opgemaakt. Het is belangrijk dat je kunt bewijzen dat het ongeval is ontstaan door het slechte wegdek.

De wegbeheerder 

De bezitter van de weg (wegbeheerder) is verantwoordelijk is voor de aanleg en het onderhoud van de weg en de weginrichting en weguitrusting (bijvoorbeeld de bebording, de werking van (verkeers)lichten, verkeersdrempels, vluchtheuvels, bussluizen enz.). In de meeste gevallen is dit een overheidsinstantie, zoals het Rijk, de Provincie, Rijkswaterstaat, de gemeente of het Waterschap (of Hoogheemraadschap).

Via de website van Rijkswaterstaat kun je achterhalen wie van welke weg de wegbeheerder is. Op eigen wegen geldt uiteraard dat de particuliere eigenaar van het betreffende terrein de wegbeheerder is.

Wanneer is de wegbeheerder aansprakelijk?

Artikel 6:174 van het Burgerlijk Wetboek bepaalt dat de bezitter van een opstal (daar vallen wegen ook onder) aansprakelijk is voor gevaren die zich verwezenlijken, omdat een opstal niet voldoet aan de eisen die daaraan in de gegeven omstandigheden gesteld mogen worden. Dit betekent dat een wegbeheerder aansprakelijk is voor gebreken aan de weg die bij normaal weggedrag een gevaar en een risico op schade opleveren voor de weggebruiker.

De wegbeheerder heeft ook een zorgplicht. Dit betekent dat hij binnen bepaalde grenzen de wegen moet controleren en onderhouden om ongevallen te voorkomen. De wegbeheerder is niet aansprakelijk als hij de schade in alle redelijkheid niet kon voorkomen. Bijvoorbeeld doordat het gebrek zich plotseling heeft voorgedaan en de wegbeheerder nog geen tijd heeft gehad om het gebrek te herstellen.

Verder is de wegbeheerder ook niet aansprakelijk als er onvoldoende middelen zijn om het nodige onderhoud te verrichten. De wegbeheerder kan niet elke dag, elk uur alle wegen controleren. De wegbeheerder moet dan wel tijdig en voldoende duidelijk waarschuwen voor eventuele gevaren, bijvoorbeeld voor een slecht wegdek of voor losliggend grind op de weg.

Als de wegbeheerder kan bewijzen dat een ongeluk (geheel of gedeeltelijk) is te wijten aan het abnormale weggedrag van de gebruiker, is er sprake van eigen schuld. Bijvoorbeeld als de weggebruiker te hard heeft gereden. In dat geval kan de wegbeheerder niet of slechts gedeeltelijk aansprakelijk zijn.

Letsel door slecht wegdek?

Wij helpen je graag gratis, want jouw letsel is onze zorg!

Aansprakelijk stellen

Het aansprakelijk stellen van de wegbeheerder doe je met een brief. Het is belangrijk dat hierin wordt uitgelegd waarom de weg gebrekkig was, hoe het ongeval is ontstaan, welke schade is veroorzaakt en welke bewijsmiddelen er zijn. De bewijsmiddelen (foto’s, getuigenverklaringen, politierapport) en de onderbouwing van de schade kunnen meteen bij de aansprakelijkstelling worden gevoegd, maar deze kunnen ook later worden aangeleverd.

Hulp bij het verhalen van letselschade op de wegbeheerder

De experts van Justiz Letselschade hebben veel ervaring met het aansprakelijk stellen van de wegbeheerder. Er ontstaat vaak discussie over de aansprakelijkheid en eventuele eigen schuld. Daarom is het verstandig om onze hulp tijdig in te roepen. We kunnen je gratis hulp aanbieden, omdat onze kosten ook door de aansprakelijke partij vergoed moeten worden.