Home » Letselschade » Oorzaken letselschade » Medische fout

Medische fout gehad?

Wij helpen je graag, want jouw letsel is onze zorg!

Wat doe je na een medische fout?

Wanneer je letselschade hebt opgelopen door een medische fout, zit je waarschijnlijk met heel wat vragen. Hoe heeft dit kunnen gebeuren? Wat is er fout gegaan? Is de arts of het ziekenhuis aansprakelijk? Waar kun je met jouw vragen en klachten terecht?

Wij leggen je hieronder uit wat je bij letselschade door een medische fout kunt doen en wat jouw rechten en plichten zijn.

Verschil inspannings- en resultaatsverplichting hulpverlener

Wanneer je een behandelingsovereenkomst sluit met een arts, geldt dat de arts naar jou toe een inspanningsverplichting heeft. Dit betekent dat hij zijn best moet doen om voor jou het gewenste behandelresultaat te verkrijgen.

Een arts heeft geen resultaatsverplichting. Dit betekent dat de arts jou bij de behandeling niet kan garanderen dat er een bepaald resultaat wordt bereikt.

Er is sprake van een medische fout als de arts of hulpverlener zijn inspanningsverplichting niet voldoende heeft nageleefd. De norm om dat te beoordelen gebeurt aan de hand van de voor de arts geldende professionele standaard.

Voor elke hulpverlener geldt een professionele standaard

Jouw arts moet bij zijn werkzaamheden de zorg van een goed hulpverlener in acht nemen en daarbij handelen volgens de voor hem geldende professionele standaard. Dit is geregeld in artikel 7:453 van het Burgerlijk Wetboek.

Helaas is bij een medische behandeling niet altijd heel duidelijk welke normen en / of protocollen hiervoor gelden. Dit moet dus (achteraf) worden onderzocht en vastgesteld.

In elk geval zal een arts jouw wel altijd op de mogelijke risico’s en complicaties van een behandeling moeten wijzen (dit heeft ook wel informed consent) voordat hij de behandeling start. Doet hij dat niet dan kan hij aansprakelijk zijn als het verzwegen risico zich verwezenlijkt.

Ons advies en stappenplan

Bij een medische fout zal dus gedegen onderzocht moeten worden of de arts onder de gegeven omstandigheden volgens de professionele standaard heeft gehandeld. Heeft hij dat niet gedaan en had hij anders moeten handelen en / of eerder tot een diagnose en behandelplan moeten kunnen komen, dan kan de arts hiervoor aansprakelijk zijn.

Omdat een medische fout zaak veel tijd kan en geld kan kosten, raden wij je aan om zelf het nodige ‘huiswerk’ te doen, voordat je de zaak bij ons in behandeling geeft. We hebben dat in een stappenplan voor je uitgewerkt.

Stap 1. Medisch dossier opvragen

Om te kunnen beoordelen of jouw arts volgens de professionele standaard heeft gehandeld, moet eerst het medisch dossier worden opgevraagd en worden bestudeerd. Het opvragen van het dossier kun je eenvoudig zelf verzorgen.

Op de website van het betrokken ziekenhuis of de betrokken praktijk staat bijna altijd uitgelegd hoe je jouw dossier kunt opvragen. De behandelaar is op grond van artikel 7:456 van het Burgerlijk Wetboek  verplicht om jou inzage in en een kopie van jouw medisch dossier te geven.

Stap 2. Medische beoordeling en kosten

Zodra het dossier beschikbaar is, zal het moeten worden voorgelegd aan een medisch adviseur. Die adviseur doet een eerste beoordeling van het handelen van de arts en daarmee ook de haalbaarheid van de claim. Helaas is het inwinnen van een medisch advies niet zonder kosten. Die kosten zul je -over het algemeen- zelf moeten voorschieten.

Uiteraard zullen we van tevoren een offerte of een kort haalbaarheidsadvies aanvragen, zodat je wat betreft de kosten van het medisch advies niet voor verrassingen komt te staan. Een eerste medisch haarlbaarheidsadvies kost (afhankelijk van de complexiteit) meestal tussen de € 500,00 en € 1.500,00. Bij complexere zaken en/of omvangrijkere dossiers kan het bedrag echter hoger liggen.

Als de adviseur van mening is dat jouw claim een redelijke kans van slagen heeft, dan nemen wij de zaak in behandeling en zullen wij de arts in kwestie aansprakelijk stellen. Mocht de adviseur geen heil zien in jouw zaak, dan zullen wij dit advies opvolgen en krijgt de zaak bij ons geen verder vervolg. Helaas ben je dan wel de kosten van het advies ‘kwijt’.

Stap 3. Aansprakelijk stellen

Wanneer uit het medisch advies blijkt dat jouw arts (mogelijk) verwijtbaar heeft gehandeld, dan zullen wij in overleg met jou een aansprakelijkstelling opstellen en versturen. De arts zal die aansprakelijkstelling vervolgens doorsturen naar zijn of haar verzekeraar.

De verzekeraar zal op haar beurt de aansprakelijkstelling en het medisch dossier ook laten beoordelen. Meestal duurt het enkele maanden voordat er vervolgens uitsluitsel komt. Dit traject kunnen wij zelden bespoedigen.

Als de verzekeraar concludeert dat de arts inderdaad een fout heeft gemaakt, dan wordt er (zoals we bijvoorbeeld ook bij verkeersongevallen en bedrijfsongevallen zien) door de verzekeraar aansprakelijkheid erkend. Dat wil zeggen dat de verzekeraar zal opkomen voor alle schade die niet zou zijn ontstaan wanneer de medische fout niet zou zijn gemaakt.

De uitkomst kan ook zijn dat de aansprakelijkheid niet wordt erkend en dat er discussie blijft bestaan. In sommige gevallen schrijft de GOMA (de gedragscode bij medische incidenten) voor dat in dat geval een onafhankelijk deskundige wordt gevraagd als scheidsrechter op te treden. We noemen dit een medische expertise. Meestal zullen beide partijen de helft van de kosten van deze expertise moeten dragen. Het gaat dan om nog eens enkele honderden tot een paar duizend Euro’s die je als slachtoffer in de zaak moet investeren (bovenop de kosten van het hierboven al genoemde haalbaarheidsadvies). Als de aansprakelijkheid na de medische expertise alsnog moet worden erkend, komen deze kosten uiteraard voor vergoeding in aanmerking. Wordt de aansprakelijkheid niet erkend, dan krijg je ook deze kosten helaas niet terug. Uiteraard zullen we van van tevoren zo goed mogelijk proberen in te schatten of het kansrijk is om de medische expertise te laten verrichten of niet.

Stap 4. In kaart brengen schade

Na erkenning van de aansprakelijkheid moet de schade in kaart worden gebracht. Hiervoor worden vaak één of meerdere bezoeken gebracht door experts van de verzekeraars en kan het gebeuren dat er nog medische onderzoeken (expertises) worden verricht.

De afwikkeling van een letselschade bij een medische fout kan behoorlijk complex zijn. De verzekeraar hoeft namelijk alleen op te komen voor de schade die zonder de medische fout niet zou zijn ontstaan. De schade in het concrete geval moet dus worden afgezet tegen de situatie, zoals die zou zijn geweest wanneer de behandeling wel het gewenste resultaat zou hebben opgeleverd. Het in kaart brengen van de schade kost vaak maanden of zelfs jaren de tijd. Uiteraard verlenen wij in die tijd de rechtsbijstand die je van ons mag verwachten.

 

Checklist

In veel gevallen blijkt uit het eerste medisch advies dat er niet kan worden gesproken over een verwijtbare fout van de arts (of hulpverlener). Dat is natuurlijk heel vervelend. Een advies kan veel geld kosten terwijl de boodschap anders is dan verwacht of gehoopt.

Onze ervaring is dat slechts 10 tot 15% van de gemelde zaken uiteindelijk leidt tot een succesvolle claim. Om teleurstellingen achteraf te voorkomen, verwijzen we je graag naar de onderstaande checklist. Hierbij moet uiteraard worden opgemerkt dat de lijst niet limitatief is en er altijd uitzonderingen zijn op de regel.

  1. Is de vermeende fout meer dan vijf jaar geleden gemaakt? Zo ja, dan moet je er rekening mee houden dat de claim verjaard is en dat de kans op succes erg klein is.
  2. Kun je aangeven wat de arts fout heeft gedaan? Met andere woorden, kun je duidelijk benoemen wat er anders of beter had gemoeten? Zo niet, dan wordt het lastig om de arts aansprakelijk te stellen. Het verwijt moet namelijk wel concreet worden gemaakt.
  3. Soms gaat het verwijt over de bejegening door de arts of de onprettige wijze waarop er met de patiënt is gecommuniceerd. Deze zaken leiden zelden tot nooit tot een claim. De fout moet echt gaan over de behandeling zelf.
  4. Dat de behandeling niet goed is gegaan wil niet zeggen dat de arts een verwijtbare fout heeft gemaakt. Er moet een duidelijk verschil worden gemaakt tussen een complicatie en een fout. Een complicatie is een ingecalculeerd risico dat hoort bij een specifieke behandeling. Meestal wordt de patiënt van tevoren op dit risico gewezen. Hoe moeilijker de behandeling, hoe groter over het algemeen de kans op complicaties. Een arts kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het feit dat een complicatie optreedt. Ben je niet gewezen op de risico’s, dan kan het zijn dat er sprake is van een schending van het zogenaamde ‘informed consent’. De fout van de arts ligt dan niet in de behandeling zelf, maar in de gebrekkige voorlichting.
  5. Heb je eerder al gebruikt gemaakt van de klachtenprocedure bij de geschillencommissie van de arts? Zo ja, dan is het in principe niet meer mogelijk de arts ook civielrechtelijk aansprakelijk te stellen.

Gedragscode bij medische fout zaken (GOMA)

Op de behandeling van medische fout zaken is de Gedragscode Openheid medische incidenten; beter afwikkeling Medische Aansprakelijkheid (GOMA) van toepassing. Deze gedragscode is in samenspraak met alle marktpartijen via De Letselschade Raad tot stand gekomen. Voordat je bij een medische fout begint aan een letselschadeprocedure is het raadzaam de tekst van de GOMA eens rustig door te lezen.

Medische fout gehad?

Wij helpen je graag, want jouw letsel is onze zorg!