Alles over schadevergoeding

Welke voorbeelden van schadeposten zijn er?

Deze vraag wordt ons vaak gesteld door onze cliënten. De belangrijkste schadeposten zetten we hierbij op een rij. Hieronder volgt per schadepost een toelichting.

 1. Smartengeld
 2. Huishoudelijke hulp
 3. Verlies aan zelfwerkzaamheid
 4. Inkomensverlies (verlies van arbeidsvermogen)
 5. Gemis auto van de zaak
 6. Inkomsten uit zwart werk
 7. Zelfstandigen
 8. Economische kwetsbaarheid
 9. Studievertraging/achterstand
 10. Schade aan zaken of materiaal
 11. Daggeldvergoeding ziekenhuisopname
 12. Medische kosten / ziektekosten
 13. Extra telefoon- en portokosten
 14. Reiskosten / vervoerskosten
 15. Aanpassingen auto
 16. Kosten zonder nut
 17. Kosten in verband met thuis verblijf
 18. Hulpmiddelen en (woning)aanpassingen
 19. Verhuiskosten
 20. Extra slijtage
 21. Duurdere vakantie
 22. Verlies van rechten in sociale zekerheid
 23. Kosten van rechtsbijstand
 24. Wettelijke rente
 25. Andere schadeposten

Wil jij een of meerdere van deze schadeposten claimen bij de tegenpartij? Wij zijn experts in het benoemen en berekenen van alle schadeposten.

1. Smartengeld

‘Smart’ is een oudHollands woord voor verdriet of leed. Het smartengeld is dus kort gezegd een vergoeding voor leed, pijn en gemiste levensvreugde als gevolg van lichamelijk of geestelijk letsel. De aard en ernst van het letsel bepalen de hoogte van het smartengeld. Lees meer >

2. Huishoudelijke hulp/mantelzorg

Een ongeval kan ervoor zorgen dat je niet meer (alle) huishoudelijke werkzaamheden kunt verrichten, die je vóór het ongeval wel deed. Je kunt hiervoor een hulp in de huishouding zoeken, bijvoorbeeld een kennis of een familielid. Ongeacht de vraag of je daarvoor daadwerkelijk kosten maakt, zal de aansprakelijke partij volgens vaste rechtspraak hiervoor een redelijke vergoeding moeten betalen. Het gaat om:

 • hulp door vrienden/familie (mantelzorg);
 • hulp door een ingehuurde kracht;
 • kosten van inwoning bij anderen vanwege de benodigde verzorging;

Wanneer je vanwege jouw letsel geen huishoudelijk werk meer kunt doen en hulp nodig hebt van een ander, dan heb je recht op een redelijke vergoeding. Ook wanneer de huishoudelijke hulp/mantelzorg vanuit het eigen gezin, de eigen familie of vriendenkring wordt gegeven.

De vergoedingen voor mantelzorg variëren van € 78,00 tot € 387,00 per week gedurende de eerste 13 weken en later bedraagt de vergoeding € 11,00 per uur. Zie hiervoor de Richtlijn Huishoudelijke Hulp van De Letselschade Raad.

Voor een particuliere hulp gelden de gebruikelijke commerciële tarieven. Maak je hierbij gebruik van de Thuiszorg of een PGB (Persoons Gebonden Budget), dan komt de eigen bijdrage voor vergoeding in aanmerking. Het Centrum indicatiestelling zorg (CIZ) moet eerst een indicatie opstellen van de benodigde hulp. Lees meer >

3. Zelfwerkzaamheid

Wanneer je door een ongeval niet meer in staat bent om zelf klussen in en om het huis te doen die je voor het ongeval normaalgesproken zelf zou verrichten, is er sprake van verlies van vermogen tot zelfwerkzaamheid. Je bent door het ongeval genoodzaakt om hulp van derden in te roepen. Dit kan een familielid, een kennis of een professioneel bedrijf zijn. Denk aan hulp bij:

 • schilderwerkzaamheden;
 • tuinieren;
 • opknappen/verbouwingen van de woning;
 • auto, motor of boot wassen en / of onderhouden;
 • hulp bij verhuizing;

De redelijke kosten van de hulp door derden dient door de aansprakelijke partij te worden vergoed. Zie hiervoor ook de Richtlijn Verlies Zelfwerkzaamheid van De Letselschade Raad. Lees meer >

4. Inkomensverlies (verlies van verdienvermogen)

Door een ongeval kun je arbeidsongeschikt worden en inkomensverlies lijden. Het verschil aan inkomen dient door de aansprakelijke partij te worden vergoed. Denk hierbij aan schade door:

 • een lager salaris;
 • pensioenverlies, waaronder ook de het gemis in opbouw voor een nabestaandenpensioen;
 • verlies van reiskostenvergoeding (het deel dat bijdraagt aan de vaste lasten);
 • gemiste onkostenvergoedingen (voor zover daar geen reële kosten tegenover stonden);
 • verlies van beloningen in natura, zoal kleedgeld, lunch, koffie, soep etc.;
 • gemiste representatiekosten;
 • gemiste (automatische) salarisverhoging;
 • gemiste provisie, tantième, bonus, winstdeling, 13e maand, gratificatie;
 • premies WIA-gat-verzekering;
 • collectiviteitskorting, bijvoorbeeld voor verzekeringen of hypotheken;
 • spaarregelingen;
 • premie ongevallen/invaliditeitsverzekering (vaak via CAO geregeld);
 • vakantiegeld, vakantiebonnen;
 • lagere fiscale aftrekposten, of aftrek tegen een lager tarief;
 • gemis aanvullende alleenstaande ouderkorting of arbeidskorting;
 • gemiste vergoedingen voor kinderopvang;
 • verstrekking bij 12,5 of 25 jarig dienstverband;
 • uitgaven voor scholing.
 • Lees meer >

5. Gemis auto van de zaak

Het gemis van een auto van de zaak levert een groot financieel nadeel op. Dit nadeel dient door de aansprakelijke partij te worden vergoed. Om de schade vast te stellen dient te worden berekend wat je zou moeten betalen voor een eigen auto en met name wat de privé kilometers gekost zouden hebben bij een eigen auto. Hier is geen algemene richtlijn voor te geven, omdat kosten voor privékilometers sterk afhangen van het soort auto dat gereden werd / wordt. De schade kan flink oplopen.

6. Inkomsten uit zwart werk

Het is algemeen bekend dat bepaalde groepen op de arbeidsmarkt in hun vrije tijd bij anderen klussen verrichten tegen onderhandse betaling. Denk bijvoorbeeld aan bouwvakkers en timmerlieden, maar dit kom in nagenoeg elke branche voor.

Had je voor het ongeval ‘zwarte’ bijverdiensten of werd een deel van jouw loon zwart uitbetaald? De rechter in Nederland heeft bepaald dat ook gemiste ‘zwarte’ inkomsten toch voor vergoeding in aanmerking komen. Deze schade moet wel door het slachtoffer aannemelijk worden gemaakt. Voor het bewijs van deze schade geldt een bewijslast waaraan geen al te hoge eisen mogen worden gesteld. Wel geldt dat het aannemelijk gemaakte verlies als bruto inkomen wordt gezien en in het kader van de letselschaderegeling netto moet worden gemaakt.

7. Schade bij zelfstandigen

Wanneer je als zelfstandig ondernemer letselschade oploopt, kan dat grote consequenties hebben voor jouw bedrijf. Niet alleen jouw inkomen, maar ook de continuïteit van jouw bedrijf zij dan in het geding. Doordat je niet kunt werken, derf je omzet en verlies je klanten. De vaste lasten lopen intussen gewoon door.

Als je tijdelijk arbeidsongeschikt bent, kan door het inhuren van een tijdelijke hulpkracht een oplossing worden gevonden. De redelijke kosten van deze vervanger dienen door de aansprakelijke partij te worden vergoed.

Verder zal bekeken moeten worden wat de financiële gevolgen zijn. Deze worden vastgesteld aan de hand van de bedrijfsinformatie zoals de boekhouding en de jaarcijfers van voorgaande jaren. Ook de toekomstverwachting kan aan de hand van die cijfers worden vastgesteld / voorspeld. Informatie over ontwikkelingen in jouw branche worden daarbij meegenomen. De schade wordt bepaald door een vergelijking te maken tussen de hypothetische situatie zonder ongeval en de situatie na het ongeval.

Bij een zelfstandigenschade is het vrijwel altijd raadzaam om een arbeidsdeskundige en / of bedrijfseconoom in te schakelen om een zo goed mogelijk beeld te krijgen van de schade. Lees meer >

8. Economische kwetsbaarheid

Wanneer het je lukt om na het ongeval jouw baan te behouden, lijkt er op het eerste gezicht geen sprake te zijn van inkomensverlies. Maar soms is het de vraag of dat in de toekomst ook zo blijft. Misschien verlies je later toch jouw baan (ongeacht de reden) en heb je vanwege het opgelopen letsel een verminderde kans op de arbeidsmarkt. In dat geval is er sprake van economische kwetsbaarheid.

Deze economische kwetsbaarheid wordt vaak in geld gewaardeerd, maar het is ook mogelijk om het toekomstrisico bij afwikkeling van de zaak door middel van een voorbehoud af te dekken. 

9. Studievertraging/achterstand

Blijf je zitten op school als gevolg van een ongeval, of treedt er studievertraging op? Dan kun je een vergoeding krijgen voor extra studiekosten (school- of collegegeld, boekengeld, examenkosten en dergelijke).

Door de studievertraging kom je later op de arbeidsmarkt en is er dus sprake van minder inkomsten gedurende gehele carrière. Deze inkomstenderving moet ook worden vergoed. Afhankelijk van het school- of opleidingstype en de duur van de studievertraging krijg je een vergoeding. De vergoeding kan oplopen tot ongeveer € 22.725,00 (2023). Zie ook de richtlijn Studievertraging van de www.deletselschaderaad.nl. Lees meer >

10. Schade aan zaken of materiaal

Meestal ontstaat er bij een ongeval ook schade aan jouw persoonlijke eigendommen. Denk aan jouw motor of auto, een beschadigde telefoon, kledingschade, schade aan sieraden en dergelijke. De aansprakelijke partij moet deze schade vergoeden. Hierbij wordt uitgegaan van de dagwaarde van de beschadigde zaken of materialen op de dag van het ongeval. Eventueel kan ter onderbouwing van de schade een expert worden ingeschakeld of kan een aanschafnota met een reparatienota of offerte worden overlegd.

11. Daggeldvergoeding ziekenhuisopname

Wanneer je na een ongeval opgenomen wordt in een ziekenhuis of revalidatiecentrum, dan heb je recht op een zogenaamde daggeldvergoeding. Dit betreft een vast bedrag per opnamedag. De daggeldvergoeding is bedoeld om de kosten van de aanschaf van bed- en ziekenhuiskleding te dekken, alsmede de kosten om het tijdelijke verblijf te veraangenamen. De vergoeding bedraagt € 30,00 per opnamedag in het ziekenhuis of € 15,00 per dag in het revalidatiecentrum.

12. Medische kosten / ziektekosten

Wanneer je door een ongeval medische kosten of ziektekosten hebt gemaakt, die niet of gedeeltelijk door jouw zorgverzekeraar worden vergoed, dan dienen deze kosten door de aansprakelijke partij te worden vergoed. Denk aan:

 • het wettelijke en vrijwillige eigen risico bij jouw zorgverzekeraar;
 • kosten van protheses, aangepast schoeisel e.d.;
 • niet verzekerde kosten i.v.m. fysiotherapie, alternatieve behandelingen, de eigen bijdrage van de psycholoog e.d.;
 • tandheelkundige kosten;
 • (orthopedische) hulpmiddelen;
 • Lees meer >

13. Extra telefoon-, porto- en kopieerkosten

Het ligt voor de hand dat je na een ongeval extra telefoon-, porto- en kopiekosten maakt. Bijvoorbeeld vanwege het contact met jouw belangenbehartiger, artsen en behandelaars en andere instanties. Ook deze extra kosten moeten door aansprakelijke partij worden vergoed. Meestal wordt hiervoor schatting in de schadestaat opgenomen.

14. Reiskosten / vervoerskosten

Ook de door een ongeval ontstane reis- en vervoerskosten moeten door aansprakelijke partij worden vergoed. Denk aan:

 • reis- en parkeerkosten i.v.m. bezoeken artsen, ziekenhuis, fysiotherapie, bedrijfsartsen e.d.:
 • extra kosten i.v.m. reizen; b.v. auto i.p.v. fiets;
 • kosten i.v.m. een grotere auto vanwege rolstoelvervoer;
 • de eigen bijdrage voor aangepast vervoer;
 • taxikosten gemaakt door vrienden en familie.

In principe worden de werkelijke kosten vergoed. In de praktijk wordt uitgegaan van een kilometervergoeding van € 0,33 conform de Richtlijn Kilometervergoeding van De Letselschade Raad.

15. Aanpassingen auto

Bij bepaald letsel kan het nodig zijn dat jouw auto wordt aangepast. Het meest eenvoudige voorbeeld is een auto met automaat. Maar er zijn tegenwoordig diverse aanpassingen te realiseren, waardoor mensen ook bij ernstig letsel auto kunnen blijven rijden. Kijk voor meer informatie bijvoorbeeld op: https://www.beverautoaanpassingen.nl.

 16. Kosten zonder nut

Kosten zonder nut zijn kosten die je voor het ongeval al had gemaakt, maar waar je als gevolg van het ongeval geen plezier of nut meer tegenover kunt zetten. Denk bijvoorbeeld aan een abonnement voor de sportschool of tickets voor een concert dat je als gevolg van het ongeval niet kunt bezoeken. Maar ook doorlopende woonkosten tijdens een langdurige ziekenhuisopname vallen hieronder. Denk verder aan kosten als:

 • vakanties die al geboekt zijn; (ook als u bijvoorbeeld wél meegaat op wintersport, maar door het ongeval niet kunt skiën;
 • abonnementen voor de sportschool en contributies voor lidmaatschappen of (sport)verenigingen;
 • cursuskosten, examengelden, nutteloos geworden studieboeken;
 • zinloos geworden (doorlopende) uitgaven voor bijvoorbeeld een paard, een motorfiets, een boot terwijl het niet meer mogelijk is daar gebruik van te maken.

17. Kosten in verband met thuis verblijf

Wanneer je door een ongeval minder mobiel bent geworden of arbeidsongeschikt bent geraakt, zul je doorgaans langer thuis verblijven dan in de situatie zonder ongeval. Daardoor maak je ook meer kosten. Denk bijvoorbeeld aan de extra energiekosten, maar ook aan extra tussendoortjes en extra telefoonkosten.

18. Hulpmiddelen / (woning)aanpassingen

Na een ongeval moet er soms hulpmiddelen worden aangeschaft of bepaalde (woning)aanpassingen worden gerealiseerd. Denk aan het aanschaffen van een rolstoel, krukken of de installatie van een (trap)lift. Veel middelen zullen via de Wmo of Zorgverzekeraar vergoed worden, maar deze zijn vaak niet adequaat. Kosten die niet of niet volledig worden vergoed door de overheid kunnen daarom worden geclaimd bij de aansprakelijke partij.

19. Verhuiskosten

Het kan zijn dat de jouw woning vanwege het opgelopen letsel ongeschikt is geworden. Soms kan dit met bepaalde aanpassingen worden verholpen, maar wanneer de woning niet functioneel aanpasbaar is ben je misschien wel genoodzaakt om te verhuizen. Dat kan bijvoorbeeld het geval zijn wanneer je in een bovenwoning woont in een pand zonder lift en je als gevolg van bijvoorbeeld beenletsel, knieletsel of voetletsel niet meer kunt traplopen.

Wanneer vaststaat dat je vanwege het letsel niet meer in jouw huidige woning kunt blijven wonen, moet de aansprakelijke partij de verhuis- en herinrichtingskosten vergoeden.

20. Extra slijtage

Bepaald letsel kan versnelde slijtage met zich meebrengen, bijvoorbeeld kledingslijtage wanneer je een prothese moet dragen of gebruik maakt van loopkrukken. Bij been- of voetletsel kan er bovendien sprake zijn van versnelde slijtage van het schoeisel. De kosten voor de aanschaf van extra kleding en schoeisel moet door aansprakelijke partij worden vergoed.

21. Duurdere vakantie

Wanneer er sprake is van zwaar letsel, kun je als slachtoffer genoodzaakt zijn om extra kosten te maken voor een aangepaste vakantie, ten opzichte van een normale vakantie. Wanneer dit wordt doorberekend naar de toekomst, kan er sprake zijn van een aanzienlijke schade. In sommige gevallen kunnen de extra kosten voor vergoeding in aanmerking komen.

22. Verlies van rechten in de sociale zekerheid

Het komt bijvoorbeeld nogal eens voor dat een slachtoffer na een ongeval in de WW of ZW belandt. Een eenmaal gebruikt WW-recht dient weer opgebouwd te worden.

23. Duurdere verzekeringen

Als gevolg van het door jou opgelopen letsel kun je geconfronteerd worden met een hogere verzekeringskosten. De gevolgen en kosten daarvan zijn voor rekening van de aansprakelijke partij. Denk bijvoorbeeld aan:

 • de onmogelijkheid verzekeringen en/of hypotheken af te sluiten (tegen normale voorwaarden);
 • de hogere verzekeringspremies of bepaalde uitsluitingen (bij bijvoorbeeld levensverzekeringen, arbeidsongeschiktheidsverzekeringen);
 • de noodzaak verzekering af te sluiten i.v.m. handicap; bijvoorbeeld een verzekering voor het ene oog als het andere verloren is gegaan door een ongeval.

24. Schade beperkende maatregelen

Alle redelijke kosten bedoeld die worden gemaakt om schade te beperken, moeten door de aansprakelijke partij worden vergoed. Nota bene: ook wanneer de maatregelen niet succesvol zijn. Voldoende is dat er een redelijke grond bestond om te denken dat die maatregelen succesvol konden zijn. De schadebeperkingsplicht rust ook op de aansprakelijke partij.

25. Kosten van rechtsbijstand

Als je door een ongeval letsel hebt opgelopen, dan dient de aansprakelijke partij ook de redelijke kosten van rechtsbijstand voor zijn rekening te nemen. Dit is de reden dat Justiz Letselschade jou gratis rechtshulp kan aanbieden. Wij sturen onze rekening namelijk rechtstreeks naar de aansprakelijke partij. Lees meer >

26. Wettelijke rente

De wettelijke rente wordt periodiek door de overheid vastgesteld op een vast percentage. De wettelijke rente moet door de aansprakelijke partij worden betaald over de schadevergoeding vanaf de datum dat deze schade werd geleden tot aan het moment dat de schade wordt vergoed. De wettelijke rente kan over elke schadepost afzonderlijk worden berekend, vanaf de datum van de kostenpost of uitgave tot aan het moment van betaling.

27. Andere schadeposten

De wet bepaalt dat de aansprakelijke partij al het door een ongeval ontstane nadeel moet compenseren. Alle schade die de schuld van een ander is veroorzaakt moet worden vergoed.

Bij Justiz Letselschade zijn wij experts in het benoemen van alle schadeposten. Samen met jou stellen wij een schadestaat op waarmee wij jou schade bij de aansprakelijke partij kunnen claimen. Onze missie is namelijk dat jij er beter uitkomt met jouw recht en jouw herstel! Lees meer >

Jouw letselschade direct melden?

Binnen 1 werkdag, maar meestal al binnen enkele werkuren, spreek jij een advocaat of jurist uit jouw regio.

  Type letsel

  Vestiging

  Letselschade opgelopen?

  Wij bieden je gratis hulp, want jouw letsel is onze zorg.