Voorbeeldzaak – Het handletsel van Max door een bedrijfsongeval

 In Arbeidsongeschiktheid, Bedrijfsongeval, Succesverhalen

Voorbeeldzaak – Het handletsel van Max door een bedrijfsongeval

Door middel van het volgende voorbeeld laten wij jou zien hoe een bedrijfsongeval in juridische zin wordt opgepakt, welke partijen een rol spelen en waar je op moet letten.

Bedrijfsongeval in de havens

Max is werkzaam in de havens en is eigenlijk continue bezig met zijn veiligheid en de veiligheid van zijn collega’s. Zo is hij VCA gecertificeerd, draagt altijd zijn helm en veiligheidsschoenen en mist geen enkele toolboxmeeting.

Toch gebeurt er op een druilerige maandagochtend een ongeval waarbij Max letsel oploopt. Hij is bezig met het losmaken van materiaal dat door een kraanmachinist naar de kade is getild waar Max op dat moment werkzaam is. De machinist brengt de kabel echter weer te vroeg op spanning waardoor Max met zijn hand tussen de lading en de kabel komt en fors handletseloploopt.

Een collega verleent eerste hulp en belt 112. Na ongeveer 20 minuten verschijnt een ambulance en wordt Max naar het ziekenhuis gebracht. In het ziekenhuis blijkt dat een deel van de hand niet kan worden gered en er volgt een gedeeltelijke amputatie.

Wettelijk kader

Een werkgever is aansprakelijk voor letsel dat ontstaat op de werkvloer en/of tijdens de uitoefening van alle werkzaamheden. De werkgever kan zich alleen kwijten van deze verantwoordelijkheid op het moment dat hij kan aantonen dat echt alles (maar dan ook alles) is gedaan om het ongeval te voorkomen. Wij noemen dit de zorgplicht van de werkgever. Die zorgplicht gaat ontzettend ver en in de praktijk zien wij dat bij het overgrote merendeel van de arbeidsongevallen de werkgever aansprakelijk is.

Zo ook bij Max. De machinist heeft een verkeerde inschatting gemaakt. Ook voor deze verkeerde inschatting is de werkgever eindverantwoordelijk. Dit staat omschreven in artikel 6:170 van het Burgerlijk Wetboeken (onder meer) artikel 7:658 van het Burgerlijk Wetboek.

Vaststellen aansprakelijkheid

Wij worden als professioneel belangenbehartiger pas vaak dagen, weken of zelfs maanden later ingeschakeld. Dan is het leed geschied en het leven op de werkvloer is doorgegaan. Omdat helaas sommige werkgevers proberen onder de verantwoordelijkheid uit te komen, wijzen wij cliënten vaak op de volgende punten.

  1. Laat goed vastleggen wat er is gebeurd. Meld het bij de werkgever. Doe dit schriftelijk en zorg voor een bevestiging.
  2. Onderteken geen stukken die jouw belangen kunnen schaden en/of waarin dingen staan die niet kloppen.
  3. Weet dat de werkgever verplicht is om de arbeidsinspectie (Inspectie SZW) in te schakelen wanneer je letsel hebt opgelopen waarbij je opgenomen bent geweest in het ziekenhuis en/of er sprake is van mogelijke blijvende invaliditeit. Doet de werkgever dat niet, dan kun jij of kan iemand anders de Inspectie SZW ook zelf inschakelen. Dit kan ook met behulp van een onlinemeldformulier op de website van de Inspectie SZW.
  4. Vraag collega’s of zij eventueel bereid zijn voor jou te verklaren. Hoe eerder je dit vraagt, hoe sneller een collega hieraan mee zal werken.
  5. Veel werkgevers sluiten voor hun werknemers een ongevallenverzekering Dat is in veel gevallen zelfs verplicht op basis van de CAO. Werkgevers doen zelden uit eigen initiatief een melding bij deze verzekeraar. Vraag de werkgever altijd naar het bestaan van een mogelijke ongevallenverzekering en laat de werkgever schriftelijk een melding doen. Weet dat de afwikkeling van deze kwestie los staat van de afwikkeling van de letselschade. Laat je dus niet afschepen met ‘alleen’ een vergoeding van de ongevallenverzekering!

Bij Max neemt de werkgever gelukkig direct zijn verantwoordelijkheid. Hij laat een ongevalsrapportage opmaken en meldt het ongeval bij de arbeidsinspectie. De werkgever beseft dat de inspectie waarschijnlijk een boete zal opleggen, maar dit neemt hij voor lief.

Intake

Max meldt zich bij Justiz met het verzoek hem bij te staan. Dit doen wij uiteraard graag voor Max. Meestal proberen wij binnen enkele werkdagen een bezoek in te plannen waarbij we het slachtoffer thuis bezoeken. Tijdens deze intake gaan we uitvoerig in op het ongeval, het letsel en de gevolgen van het letsel op het leven van het slachtoffer. Dit leggen we vast in een rapport dat zal dienen als basis voor de verdere behandeling van het dossier.

Na de intake melden wij ons als belangenbehartiger bij de werkgever en verzoeken wij door middel van een formele aansprakelijkstellingde werkgever het ongeval te melden bij de juiste verzekeraar(s). Meestal is de aansprakelijkheidsverzekeraar (AVB), maar dit kan ook een werkmaterieelverzekering zijn.

Uiteraard kiezen wij in de aansprakelijkstelling de toonzetting die past bij de situatie. Veelal moeten werknemers na het ongeval nog met de werkgever door een deur passen en daarom is een vriendelijk respectvolle benadering wenselijk.

Aansprakelijkheid

In het geval van Max hebben we Max gevraagd de werkgever eerst te informeren over onze inschakeling. Dat is meestal beter voor de onderlinge verhoudingen. Hierna hebben wij de werkgever aansprakelijk gesteld. De werkgever heeft onze aansprakelijkstelling vervolgens doorgestuurd naar zijn aansprakelijkheidsverzekering.

Deze verzekeraar laat ons binnen 2 weken weten dat de aansprakelijkstelling in goede orde is ontvangen en dat men voornemens is een toedrachtonderzoek te doen. Dit is een standaardprocedure die helaas meestal wel tijd kost.

Na het onderzoek (dat 2 maanden heeft geduurd) meldt de verzekeraar dat aansprakelijkheid wordt erkend. Daarmee zegt de verzekeraar dat zij voor altijd zullen opkomen voor alle schade die een rechtstreeks gevolg is van het ongeval.

Driegesprek en voorschot

Kort na de erkenning van de aansprakelijkheid vindt er een driegesprek plaats aan de keukentafel van Max. Samen met de verzekeraar bekijken we hoe het met Max gaat, welke schade hij tot op dat moment heeft geleden en welke afspraken we moeten maken voor de toekomst.

De verzekeraar stelt op ons verzoek een eerste voorschot betaalbaar van 10.000 euro. Hiermee kunnen de eerste kosten worden betaald. Daarnaast schakelt de verzekeraar op het verzoek van Justiz een arbeidsdeskundigein die samen met Justiz en Max gaat beoordelen of Max weer kan gaan werken, in welke functie en in welke omvang.

Omscholing bij arbeidsongeschiktheid

De tijd verstrijkt. Max blijft helaas arbeidsongeschiktvoor zijn werk in de havens. Justiz en Max houden contact over het herstel, de kosten en de zorgen die er leven. De verzekeraar betaalt aanvullende voorschotten zodat er geen financiële problemen ontstaan in het huishouden van Max. Zo wordt het leven van Max én zijn gezinsleden ontzorgd.

Dan wordt het definitief duidelijk dat Max niet meer kan terugkeren in zijn oude functie. De arbeidsdeskundige helpt Max in zijn gesprekken met de werkgever en het UWV. Uiteindelijk besluit Max om op kosten van de verzekeraar een nieuwe opleiding te gaan volgen. Met deze studie hoopt hij werk te krijgen waarbij de beperkte functie van zijn hand geen rol speelt.

Afwikkeling schade

Wij laten een cliënt uiteraard pas op eigen benen staan op het moment dat dit mogelijk is. Soms betekent dit dat een zaak daarom jarenlang door blijft lopen. Wij hebben Max 1,5 jaar lang gevolgd en waren uiteraard blij toen hij zijn nieuwe diploma in ontvangst mocht nemen. Max vond vrijwel meteen een geschikte baan en kreeg na zijn proeftijd direct een vaste aanstelling aangeboden.

Na bijna 3 jaar besluiten partijen dat het tijd wordt om de zaak van Max te gaan afwikkelen. De door ons en de verzekeraar geraadpleegde artsen vinden dit gelukkig ook verantwoord en Justiz initieert een gesprek met de aansprakelijke verzekeraar om tot een regeling van de schade te komen. In die regeling houden we rekening met de mogelijke verslechtering van het letsel van Max, maar ook met alle beperkingen die het letsel veroorzaakt in het dagelijks leven. Zo weet Max zeker dat hij in de toekomst ook verzekerd is van hulp en een vergoeding van zijn kosten.

Afscheid

Het is een beetje vreemd om na 3 jaar intensief contact afscheid van elkaar te moeten nemen. Gelukkig weten we dat we Max goed hebben geholpen en dat hij op eigen kracht verder kan in zijn leven. Dat is uiteindelijk ons belangrijkste doel.

 

Hulp nodig na een bedrijfsongeval?

Mocht jij je herkennen in het bovenstaande of heb je vragen over de behandeling van jouw letsel(schade), neem dan contact met ons op. We helpen je graag verder.

Recent Posts
Bouwplaats-2Oogletsel